Rekrutacja osób niesamodzielnych

W Projekcie mogą wziąć udział osoby niesamodzielne wymagające wsparcia, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkują gminę objętą rekrutacją w ramach Projektu oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

a) Kryteria obligatoryjne:

  • złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego opatrzonego czytelnym podpisem Osoby niesamodzielnej lub opiekuna prawnego;
  • pozytywna opinia lekarza orzecznika o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niesamodzielności,
  • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia dotyczącego usług asystenckich i opiekuńczych w innych projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

b) Kryteria punktowane:

  • Potrzeba Osoby niesamodzielnej udziału w projekcie – (0-5pkt)
  • Motywacja Osoby niesamodzielnej do udziału w projekcie (0-5pkt)
  • Zaangażowanie otoczenia Osoby niesamodzielnej w opiekę nad nią (0-3pkt)

Dokumenty rekrutacyjne dla osób niesamodzielnych:


Opcjonalnie w przypadku zakwalifikowania osoby niesamodzielnej do świadczenia usług teleopieki: