Ocena stopnia niesamodzielności

Ocena stopnia niesamodzielności grupy 400 osób starszych. Przy określaniu stopnia niesamodzielności ocenie podlegają kryteria w następujących obszarach: mobilność, samoobsługa, kształtowanie codziennego życia i kontaktów społecznych. Zakwalifikowanie do jednego z trzech stopni niesamodzielności stanowi warunek objęcia uczestnika świadczeniem usług asystenckich i opiekuńczych. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Projekcie na każdym etapie jego realizacji.